Verksamhetspolicy

För Laserkraft AB betyder kvalitet och miljö att våra produkter, tjänster och rutiner uppfyller alla intressenters krav och förväntningar, både interna och externa.

För Laserkraft AB betyder kvalitet och miljö att våra produkter, tjänster och rutiner uppfyller alla intressenters krav och förväntningar, både interna och externa. För Laserkraft AB betyder detta även ett åtagande om att skydda miljön och minska avfallet och andra föroreningar. Laserkraft AB efterlever de lagkrav som omfattar verksamheten men strävar efter att bli bättre.

Vi har som mål att uppnå detta genom ett processorienterat och systematiskt arbete vilket inkluderar såväl produktkvalitet som miljö- och arbetsmiljökrav.

Hörnstenar i vår strävan att göra rätt från början, minimera fel och risker samt att upprätthålla levande rutiner för vår verksamhet är:

 • Metodiska och målmedvetna analyser och uppföljningar av våra processer och förhållanden.
 • System för att skapa engagemang och ansvarskännande hos alla medarbetare i ett framåtskridande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.
 • Målinriktade ständiga förbättringar mot både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Arbeta för att öka vår effektivitet och därmed minska vår resurs- och energiförbrukning.
 • Aktivt arbeta för att uppnå våra kvalitets och miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten.
 • Löpande förbättra vårt kvalitets och miljöledningssystem för att uppnå en bättre prestanda.
 • En strävan att jobba med endast kvalitets och miljöcertifierade leverantörer.

Företagsledningen har ansvaret att säkerställa och skapa förutsättningar för fungerande rutiner genom information, utbildning och rätt resursutnyttjande.

Denna policy hålls aktuell genom att den regelbundet granskas och den är tillgänglig för våra interna och externa intressenter.

Ledningen på Laserkraft AB

Uppförandekod
(code of conduct)

Vår uppförandekod ska följas av samtliga medarbetare i koncernen, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift.

Uppförandekoden gäller även styrelsemedlemmar samt personer som är engagerade i Laserkraft Bredaryd ABs verksamhet via kontrakt eller avtal. Uppförandekoden förväntar vi oss att även våra leverantörer följer och har som etisk kompass.

Mänskliga rättigheter – Grunden

 • Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt
 • Vi särbehandlar inte någon baserat på t.ex. kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning eller nationalitet.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
 • Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
 • Vi accepterar inget utnyttjande eller handel med människor (Human Trafficking). Allt arbete sker på fri vilja och en arbetare skall vara fri att lämna sin anställning inom rimlig tid.

Arbetsförhållanden – Säkerhet och hälsosamt

 • Vi har en nollvision kring arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbetsskador.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.

Miljöansvar – minskad miljöpåverkan – Ständigt förbättra oss – öppenhet och följer lagar

 • Med hjälp av engagerande och ansvarstagande medarbetare, leverantörer och kunder ska vi sträva efter att i verksamhetens processer minska vår miljöpåverkan.
 • Vi arbetar för att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar. När vi investerar tar vi hänsyn till miljöpåverkan.
 • Vi följer och lever upp till de miljölagar och andra krav som finns och de redovisas öppet och ärligt.

Vi följer god affärsetik

 • Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning.
 • Vi tar inte emot gåvor, förmåner som kan påverka objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning.
 • Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
 • Vi följer konkurrenslagstiftning och verkar för rättvis konkurrens.

PVI Laserkraft är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, IATF 16949.